Fatmanur Toprak Saygıner

Miras hakkını kanunlarla güvence altına alan miras hukuku mal paylaşımı oranları neler? İşte miras hukuku mal paylaşımı oranları ile ilgili bilgileri aşağıda özetledik.

Miras hukukunda mal paylaşımı, mülk sahibinin vefatı gerçekleştiğinde ortaya çıkan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Miras hukuku kanundan doğmuş olsa da, ölüme bağlı tasarruf şeklinde ortaya çıkmış olsa da, ortada bir miras hakkı ile miras payı bulunduğunda miras hukukunda mal paylaşımı devreye giriyor. Miras hukukuna göre mülklerini ve haklarını miras bırakan vefat etmedikçe miras hukuku hakkında mirasçıların henüz miras hukukuna göre ‘varis’ sıfatı doğmadığından miras hukukunda mal payşımı kapsamında dava hakkı da bulunmuyor.

 

Vasiyetnamenin Tenfizi

Miras hukuku mal paylaşımında yasal mirasçılar şöyle belirleniyor:

- Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, yani çocukları da eşit olarak miras hukukuna göre mirasçıdırlar.

- Altsoyu bulunmayan mirasçıların, miras hukukuna göre mirasçıları anne ve babasıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

- Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babalarıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

- Eğer miras bırakanın sağ kalan eşi varsa, miras hukukuna göre miras bırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebiliyor.

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şöyle açıklayabiliriz:

- Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

- Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

- Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte üçü,

- Yukarıda sayılan durumlardan hiç biri yoksa, miras hukukuna göre mirasın tamamı eşe kalır.

 

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

Miras Hukukunda Saklı Pay Ne Anlama Geliyor?

Miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen mirasın bir bölümüne saklı pay deniyor. Mahfuz hisse olarak da nitelendirilen saklı pay ise miras hukukunun 506. madde hükmünde ifade ediliyor.

 

Tenkis Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Miras bırakan yapacağı tasarruflarda yukarıdaki oranları gözetmek zorundadır. Miras hukuku kapsamında mal paylaşımında miras hukukuna göre belirlenmiş miras pay oranları ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebiliyor.

Miras hukuku mal paylaşımında miras payı oranları şöyle belirtiliyor:

- Altsoy için miras hukukuna göre yasal miras payının yarısı,

- Anne ve babadan herbiri için miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte biri,

- Kardeşlerden herbiri için miras hukukuna göre yasal miras payının sekizde biri,

- Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, miras hukukuna göre yasal miras payının tamamı,

- Diğer hallerde ise miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte üçü miras hukuku mal paylaşımına göre miras kalıyor.

Miras hukuku mal paylaşımı oranları eş ve çocuklar arasında böyle gerçekleşiyor:

- Veraset durumunun oluşmasının ardından, miras hukukuna göre eş mirasın dörtte birini alıyor. Geri kalan mirasın dörtte üçü ise miras hukukuna göre mirasçının çocukları eşit oranda paylaşılıyor.

Miras hukukunda mal paylaşımını bir örnek vererek açıklamak gerekirse:

”800 liralık mirasın dörtte biri eşe, dörtte üçü ise çocuklara kalıyor. Bir çocuk varsa 600 lira, 2 çocuk varsa 300′er lira, 3 çocuk varsa 200′er lira, 4 çocuk varsa 150′şer lira miras alınıyor”

- Miras hukuku mal paylaşımı oranlarında eğer çocuk yok ise miras hukukuna göre eşle beraber bu sefer anne ve baba mirasçı konumuna geçiyor. Eş malın yarısını alıyor kalan yarı pay ise anne ve babaya eşit oranda dağıtılıyor.

 

Miras hukuku mal paylaşımına göre yasal mirasçılar kimlerdir?

‘Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?’ sorusu vefat durumunda geride kalan kişilerin merak en sık sorduğu sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Miras hukukuna göre yasal mirasçılar eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklarla aynıdır), evlatlık ve alt soy olan kişilerdir. Yalnızca hiç mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası devlete kalıyor.

Miras hukuku mal paylaşımı esaslarına göre yasal mirasçılar; kan hısımlığına dayanarak yasal mirasçı olanlar, evlatlık olanların mirasçılığı, evlilik dışı hısımların mirasçılığı, sağ kalan eşin mirasçılığı, devletin mirasçılığı ve saklı payı olanların mirasçılığı olmak üzere 6 başlıkta toplanıyor.

 

Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar

Birinci derece mirasçılar: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.

İkinci derece mirasçılar: Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, anne ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor.

Üçüncü derece mirasçılar: Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babaları oluyor. Bunlar, eşit olarak mirasçı sayılıyorlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük anne ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.

Anne veya baba tarafından olan büyük anne ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalıyor. Anne veya baba tarafından olan büyük anne ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalıyor.

Sağ kalan eş varsa, büyük anne ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük anne ve büyük babaya; bir taraftaki büyük anne ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçiyor.

 

Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı

Baba yönünden evlilik dışı çocuğun mirasçı olabilmesi için 2 şart bulunuyor:

Çocuk evlilik dışı doğmalıdır. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulmalıdır. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olabiliyorlar.

 

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Aynı zamanda evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamıyorlar.

 

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Sağ kalan eşin miras alması için, miras bırakanın ölümü anında onunla evlilik bağının mevcut olması bu bağın miras bırakanın ölümü anında sona ermiş olmaması gerekiyor. Boşanmış eş miras alamıyor. Ancak, sadece Boşanma Davası açılmış olması mirasa engel olmuyor. Boşanma Davası kesinleşmeden eşlerden biri ölse, sağ kalan eş yine mirasçı oluyor. Çünkü boşanma vasi ölümle düşüyor. Ancak boşanma sebebi cana kast ise bu eşin mirasçılığına engeldir. Ayrılık Kararı’ndan dolayı ayrı yaşadıkları dönem içinde ölen eşe, diğeri mirasçı oluyor, dava devam ederken ölen eşe, mirasçı oluyor.

Eşlerden birinin ölümü halinde miras malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet tanınmasını isteyebiliyor.

 

Devletin Mirasçılığı

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçiyor.

 

Saklı Payı Olan Mirasçılar

Saklı Paylı (Mahfuz Hisseli) mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, babası, annesi, kardeşleri ve eşi oluyor. Saklı paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan kanuni miras payına deniyor.

Bilgi ve randevu için GSM: 0544 488 72 77 | Miras Avukatı Fatmanur Toprak Saygıner

RECOGNITION & ENFORCEMENT IN TURKEY OF A DECREE ABSOLUTE TAKEN IN A FOREIGN COUNTRY

A Recognition case must be filed before Turkish courts so that a legal decision taken by an official body of a foreign country (e.g. court order) can take effect in Turkey. (For example, such a case must be filed in order for a divorce decision taken in Germany to have effect in Turkey).

In order for a foreign judgment to be recognized in Turkey,
 The said court order must be related to a civil case
 Foreign judgment must have been taken in a subject not covered by exclusive authority of Turkish courts
 Foreign judgment must not expressly be contrary to Turkish public order.
In order to file a recognition case original court decision/judgment with a finalization statement and finalization date on it must be taken from relevant foreign court first and then apostilled by public bodies of that country.
Afterwards, in turkey, the judgment and the apostille attached to it must be translated into Turkish by a certified translator first and then notarized.
Within the same week, your complaint is written by your lawyer and the recognition case is filed right away after payment of court fee. Unless an exceptional circumstance occurs, the case is concluded at a single hearing (petty sessional).

General problem with these cases is that notices take a long time to be served because your ex-spouse lives abroad. In order to prevent such loss of time, you can ensure that your ex-spouse living abroad will give a special photo power of attorney to a lawyer practicing in turkey (upon request, we can provide you with a lawyer) and in this way, notices related to recognition case will be served to that lawyer. However, also that power of attorney must be translated bey a certified translator and then notarized.

It is possible to tell that recognition cases are affordable because they are concluded in short time and their case fees are low. If you do not want to wait for 2 week period of appeal petition towards a decree absolute .

Relevant foreign judgment will have taken effect in Turkey as well upon finalized, recognition judgment. If a divorce decision as in our example is of concern, necessary changes are also made by relevant court in civil registry so that necessary changes are recorded and the parties can be free to remarry.

If you want your recognition case to be filed, followed and finalized by a lawyer it is enough for you to bring me the original decree absolute after getting it apostilled and give me a special power of attorney. That power of attorney must bear your photograph and a sentence stating that you have given me an authority related to recognition & enforcement. I as lawyer will cary out all other transactions in a short time. You may contact me via email and whatsApp as well.

Lawyer Fatmanur Toprak | info@fatmanurtoprak.com | 0090 544 488 7277

YABANCI BİR ÜLKEDE ALINAN KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE TANINMA VE TENFİZİ

Yabancı bir devletin resmi bir makamında alınmış hukuki bir kararın örneğin bir mahkeme ilamının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma davası açılması gerekmektedir.
(Örneğin Almanya’da almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de de geçerlilik kazanması için bu davaya başvurulur.)

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınabilmesi için;
 İlam hukuk davasına ilişkin olmalı
Yabancı ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı.
 Yabancı ilamının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı
 Yabancı ilamının Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır.

Tanıma davasının açılabilmesi için öncelikle ilgili yabancı mahkemeden üzerinde kesinleşme tarihini gösterir kesinleşme şerhli karar aslı alınır ve apostil şerhi ile kararın o ülke makamlarına ait olduğu tasdik ettirilir.
Sonrasında yabancı dilde yazılı bu kararın yeminli tercümesi ve noter onayı yaptırılması gerekir.
Durumunuza özgü dilekçe aynı hafta tanzim edilir ve mahkeme harcı da yatırılarak hemen dava açılır ve bir sorun olamaması durumunda da tek celsede (basit usulde) çözümlenir.
Bu davlardaki genel sıkıntı ise diğer eşin genellikle yurtdışında bulunuyor olması nedeniyle tebligatların ulaşmasının uzun vakte mal olmasından kaynaklanır. Bu tür bir vakit kaybını bertaraf etmek için yurtdışında bulunan eş ile anlaşarak Türkiye’deki bir avukata (fotoğraflı- özel) vekaletname vermesini böylece tanıma davasında yapılacak tebliğlerin bu avukata yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu vekaletnamenin de yeminli tercüme ve noter tasdiki süreçlerinden geçmiş olması gerekecektir.
Tanıma davasının harcının düşük olması ve kısa sürede sonuçlandırılması nedeniyle ekonomik bir dava demek mümkündür. Kararın verilmesinden itibaren başlayacak olan 2 haftalık temyiz süresini beklemekten de kısa bir “temyizden feragat” beyanı içerir dilekçe sunarak kurtulabilirsiniz.
Kesinleşmiş tanıma kararı ile birlikte yabancı mahkeme kararı hükümleri Türkiye’de de geçerlilik kazanmış olacaktır ve örneğimizdeki gibi bir boşanma kararı mevzu bahis ise gerekli değişikliklerin işlenmesi için mahkemece ilgili (kaydınızın bulunduğu) nüfus kütüğüne de değişiklik yansıtılmış olur.
Tanıma davanızın avukat tarafından açılıp uzman ellerde yönetilip sonuçlandırılmasını dilerseniz, yurtdışında kararı veren mahkemeden kesinleşmiş karar aslını apostil ettirerek getirmeniz ve avukatınıza vekaletname vermeniz yeterlidir. Bu vekâletnamede fotoğrafınızın ve tanıma tenfize ilişkin yetki verdiğinize dair ibarenin bulunması gerekir. Diğer bütün işlemler avukat tarafından kısa sürede sorunsuz biçimde halledilecektir.

Avukat Fatmanur Toprak Sayginer | 0544 488 72 77 | info@fatmanurtoprak.com

T.C. VATANDAŞLIK HAKKI NASIL KAZANILIR?
Türk vatandaşı olmaya karar verdiyseniz Vatandaşlık kanununda ve ilgili mevzuatta yazılı koşulları öncelikle sağlamanız gerekir.
Türkiye’de doğduysanız veya Türk soyundan geliyorsanız, Türkiye’de evlendiyseniz, Türk vatandaşlığından izin yoluyla (iç işleri Bakanlığı\Bakanlar kurulu kararıyla) çıkmış ve Yeniden girmek istiyorsanız veya herhangi bir sebeple Türkiye’de yaşam kurmaya karar verdiyseniz vatandaşlığa alınma işlemleri için adım atabiliriz.
Belirtmek gerekir ki bir Türk vatandaşıyla evlenmek otomatik olarak vatandaşlık kanununun 16.maddesine göre, bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama.
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama.
c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.
(*) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şartı aranmaz.
(*) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
Evlilik dışında başkaca nedenle vatandaşlık başvurusunda bulunacaksa öncelikle Türkiye’de oturma izni ile ikamet ediyorsanız il Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Türkiye’de ikamet edilen süreyi gösterir belge alınması gerekmektedir. Türkiye’de Türk ile evli olmayan kimselerin vatandaşlık kazanabilmesi için 5 yıl boyunca kesintisiz olarak T.C.de ikamet etmeleri şartı aranır. Aradaki kesintinin en fazla 180 gün olması kabul edilir.

Ancak vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve Ana veya Babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21.ci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar için bu ikamet şartı aranmaksızın başvuru yapılıp vatandaşlık kazanılabilecektir.

Sonrasında Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nce istenen belgelerin toplanması gerekecektir.

Örneğin yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için genel olarak şu belgeler istenir:
 – Başvuru formu -başvuranın imzalaması gerekir.
 – Nüfus kayıt örneği.
 – Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin belgenin noter tasdikli tercümesi ve vatandaşlığından çıktığı tarihi gösterir apostil şerhli belge.
 – Emniyetten alınacak medeni belgesi.
 – Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliğini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli tercümesi.
 – Vatandaşlık kanunu 14.ci madde gereği ikamet şartı arananlarda, yeniden Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir il Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (ikamet hesaplaması).
 – Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az 3 aylık ikamet tezkeresi (işlem gören sayfaların noter tasdikli örneği).
 – Hizmet bedeli 60 TL’nin maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
 – Belgelerin eksizsiz biçimde ve başvuruya uygun halde dosyalanması sonucunda durumunuzu özetleyen bir dilekçe eşliğinde dosyanız Nüfus ve vatandaşlık Genel Müdürlüğü üzerinden iç işleri Bakanlığı’nın ilgili departmanına gönderilecektir. Burada durumunuz uygun görülürse milli güvenlik açısından Milli istihbarat Teşkilatı’ndan da onay gelmesi durumunda yine Nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nden artık Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir vatandaş olduğunuz kabul görecek ve Nüfus kağıdınız düzenlenecektir.

Danışmanlık hizmeti ücretlidir. Randevu ve Bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner

TÜRKİYE’DE VATANSIZLIK (HAYMATLOZ) HAKLARI
Vatansızlık (Haymatlos) herhangi bir ülkenin vatandaşı olamama, vatansız kişi olma durumudur. (Almanca, HEİMATLOS, İNGİLİZCE STATELESS ŞEKLİNDE KARŞINIZA ÇIKABİLİR.)

Birey, değişen kanunların geçiş döneminde hak kaybına uğrayarak, yanlış hukuki işlemler sonucu, yanlış yönlendirme ile, bazı tür suçların işlenmesi nedeniyle dolandırma sonucu veya ülkelerin kanuni farklılıklarından ötürü yahut bambaşka nedenlerle de vatansız kalabilir.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yalnız vatandaşlık kanunu, Yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkında kanun’ da bu kişilerin durumuna ilişkin kısa açıklamalar ve uygulamada tutarsızlıkta bulunmaktaysa vatansızlık durumunu önlemek ve bu kişilere yardım etmek için birçok kurum, dernek ve milletlerarası sözleşme mevcuttur.
Bunların arasında en büyük önemi haiz vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme BM ülkelerince kabul görmüş olup, Anayasamıza göre de sözleşmenin tüm maddeleri Anayasal değerde sayılmaktadır. Bu sözleşmeye göre vatansız bir kişinin kişisel statüsü Daimi ikametgahının ait olduğu ülkenin kanununa, ikametgahı yoksa oturduğu ülkenin kanununa göre düzenlenir.
Dolayısıyla VATANSIZ iseniz ve Türkiye’de yaşıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabisinizdir.
Evlenme, boşanma vs. gibi aile hukuku konularında, sanatsal ve sınai mülkiyet hususların da ve herhangi bir hukuki ihtilafta mahkemede taraf olarak bulunma ehliyeti açısından Türk vatandaşlarına verilen hakların aynısına sahip iken, gayrimenkul edinme ve buna bağlı haklar örneğin kira ihtilaflarında, şirket kurma veya işçi olarak istihdam edilme durumunda, Türkiye’de bulunan yabancılara tanınan hakların tamamı HAYMATLOSLARA da tanınmaktadır. Ancak işçi hak ve alacakları konusunda koruma öngörülmüş olduğundan örneğin fazla çalışma ücreti, kıdem – ihbar tazminatları hususlarında Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahipsiniz. Bunun yanı sıra yine dernek kurmak gibi bir düşüncedeyseniz, ticari veya siyasi amaçla olamamak kaydıyla kurabilir ve yine yabancılara tanınan haklar çerçevesinde faaliyet gösterebilirsiniz.
Vatansız bir kişinin yaşadığı başlı başına ilk problem bir kimliğinin bulunmamasıdır. (KİMLİK siz iken bankada hesap açmak, noterde işlem yapmak gibi basit ancak hayati işlemleri gerçekleştiremeyebilirsiniz.) Bahsi geçen sözleşmeye göre herhangi geçerli bir seyahat belgeniz bulunmuyorsa ikamet ettiğiniz ülkenin size vatansız haymatlos kimliği düzenlemesi gerekirken, Türkiye’de bu kimliğe ilişkin sistem tam olarak yerleştirilmediğinden müvekkillerimize eğer daha önceden Türk vatandaşı iseler pembe\Mavi kartların bu fonksiyonu sağladığını, bu kartları yoksa Emniyet makamlarından, oturma izni ve yabancılara mahsus pasaport görünümlü haymatlos pasaportu aldığımızı belirtirim. Haymatlos pasaportu başvurusunun iç işleri Bakanlığı’nın onayından geçerek (iç işleri bakanlığına dilekçe yazılıp olumlu yanıt gelmesi üzerine) çıkarıldığını ve ortalama 1 ay içinde verildiğini de eklemekte fayda var.
Eğer vatansızlık konumu sizin için tercihiniz değilse ve Türkiye’de yaşıyorsanız sözleşmenin “sözleşmeci” devletler, vatansız kişileri özümlemeyi ve vatandaşlığa almayı mümkün olduğu ölçüde kolaylaştırırlar. Özellikle vatandaşlığa alma işlemlerini çabuklaştırmak ve bu işlemlerin masraf ve resimlerini mümkün olduğu ölçüde azaltmak için her türlü çabayı sarf ederler maddesini hatırlatır ve bir ülkenin bürokratik koruması altında bulunmak istiyorsanız Türk vatandaşlığına başvuruda bulunma konusunda yardımcı olduğumuzu belirtmek isterim. Belirli evrakların temini sonrası doldurulan form ve yazılı dilekçe ile Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri üzerinden yine iç işleri Bakanlığına gönderilen dosyanın tetkiki sonucunda tescil işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Vatansız Kişilere Tanınan Haklar ve Güvenceler

1-Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,

2-Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler,

3-Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,

4-Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,

5-5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

 

Vatansızlığın Tespiti

1.-Başvuru

Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybederek vatansız kişi durumuna düşen kişiler, ülkede yasal olarak kalabilmek ilgili makamlara başvuruda bulunmakla yükümlüdürler. Başvurusu kabul edilenlere, haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere hiç bir harca tabi olmayan “Başvuru Belgesi” düzenlenir.

2- Mülakat

Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler hariç en geç on beş gün içinde kişiyle mülakat yapılır.

3- Vatansızlığın Tespiti

Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük doksan gün içinde kişinin vatansız olup olmadığına ilişkin tespit işlemini tamamlar.

4- Vatansız Kişi Kimlik Belgesi

Valiliklerce vatansız olduğu tespit edilenlere “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” her birey için ayrı olarak verilir ve vatansızlık hali devam ettiği sürece, ikişer yıllık sürelerle yenilenir. Başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

Danışmanlık ve Başvuru desteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner | Kahramanmaraş Barosu Avukatı

Bilindiği gibi özellikle son yullarda Irak ve Suriye’de yaşanan iç karışıklar nedeniyle Ülkemiz, büyük oranı Suriye’den gelen bir mülteci göçü almaya başladı ve aslında çok uzun zamandır hayatımızda olan mültecilik statüsü Suriye olaylarıyla birlikte daha da çok dikkat çeker hale geldi.

Bu yazı da mültecilerin ne gibi haklara sahip olduğunu, nasıl mülteci olunabileceğini konusunda bilgilere yer verilmiştir.
Mülteci nedir, kime denir sorusu birçok hukuk kitabında vb. kaynakta birbirine benzer tanımlanmıştır, kısaca şöyle tanımlanabilir:
Anavatanından başka bir ülkeye mülteci olarak başvuruda bulunak isteyen kişi, kendi ülkesinde bir Savaş-seferberlik benzeri bir hal olduğunu ya da yoğun baskı ve şiddet altında kaldığını en azından siyasi veya ailevi nedenlerden ötürü artık kendi ülkesinde yaşama olasılığının kalmadığını beyan etmek durumundadır.
Anayasa’sının 90. Maddesi gereği uluslararası sözleşmeler Anayasa ile eş değer hatta Anayasa’dan kimi yerde üstündür. Konumuzla ilgili olarak 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Cenevre sözleşmesi ve 31 Ocak 1967 tarihli protokol ile birlikte 1 Mayıs 1999 tarihli Amsterdam Antlaşması büyük önem taşır. Tüm müktesebat aslında mültecilerin korunması ve başvuruyu yaptıkları ülkece geri gönderilmenin önüne geçmeyi hedefler niteliktedir. Uluslararası AF örgütü de konuya dair önemli çalışmalara imza atmıştır.

Emniyet Müdürlüğü’nün Yabancılar iltica sığınma daire başkanlığına Resmi başvuru yapılır.
Başvuru yapıldıktan sonra hemen mülteci olunamaz. Mülteci olmadan önce adınıza bir MÜLTECİ ADAYLIĞI KARTI düzenlenir ve teslim edilir. Pasaportunuza böylece bu kart karşılığında Emniyet’çe el konulur.
Kaydınızın tutulduğu defterin olduğu ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne her hafta belirli günlerde düzenli olarak giderek imza atmanız ve bu adaylık süresi içerinde herhangi bir soruşturmada şüpheli/sanık olmamanız gerekmektedir.
Adaylık süresi azami veya asgari sürelerle kısıtlı değildir. Ancak kanunlara göre belirli pilot bölgeler dışında mültecilerin yaşayabilecekleri şehirler sınırlıdır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir bu pilot şehirlerinden biri değildir. Bu nedenle mülteciler aslında bu şehirlerde ikamet edemezler. Başvuru konusunda hukuki destek için irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?
Yabancı kişinin (öğrenim amaçlı olan dışında) oturma izni mevcut ise istenilen evrakın toparlanarak, usulüne uygun başvuru yapılması durumunda elde edeceği çalışma izni ile Türkiye’de çalışması mümkündür.
Çalışma izninizin profesyonel ekip ve avukat aracılığıyla gerçekleştirilmesini istiyorsanız büromuzla irtibata geçebilirsiniz.
İşlemleriniz vekaletname ile çok kısa sürede sonuçlandırılır.
YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI ŞU MESLEKLER BAKIMINDA YASAKTIR:
1. Diş tabipliği, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve şua batı sanatlarının tarzı icrasına Dair kanun uyarınca)
2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun uyarınca)
3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile odalarının teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere dair kanun uyarınca)
4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususi Hastaneler kanunu uyarınca
5. Avukatlık (Avukatlık kanunu uyarınca)
6. Noterlik (Noterlik kanunu uyarınca)
7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı kurum ve kuruluşların korunması ve Güvenliklerinin sağlanması Hakkında kanun uyarınca)
8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık, VB. (kabotaj kanunu uyarınca)
9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük kanununun 227.nci maddesi gereğince)

Çalışma izni alabilmek için işveren ve yabancının toplaması gereken evraklar çalışacağı sektörlere göre değişiklik arz etmektedir. Ancak eğlence sektörü dışında tüm sektörlerde çalışma izni alınması için, başvuru tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay daha geçerli oturma iznine sahip olunması şartı aranır.
UYARI: Çalışma izni bulunmayan yabancı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için, 7.325 TL idari para cezası verilmektedir. Yabancı işçi çalıştırmayı düşünüyor veya kendinize çalışma izni almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Örneğin Turizm sektöründe çalışacak bir yabancı için,
İşveren kurumdan istenilen belgeler:
1.Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca KAĞIT ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
2.Yabancı personel Başvuru Formu, (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp KAĞIT ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
3.Belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak ON-LİNE gönderilecektir.)
4. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret sicil Gazetesi (bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
5. son yıla ait, vergi ve kar\zarar tablosu (Bu belge başvuru esnasında taranılarak ON-LİNE gönderilecektir.)
6.Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak ON-LİNE gönderilecektir.)

YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER:
1.Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak ON-LİNE gönderilecektir.)
2. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olamaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3. Pasaport sureti. (Pasaport’ un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvurusu esnasında taranılarak ON-LİNE gönderilecektir.)
4.Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak ON-LİNE olarak ayrıca matbu olarak ta gönderilecektedir.)
Çalışma izni başvurusunda gerekli belgelerin sırasına uygun şekilde taranılarak şu adrese gönderilmesi suretiyle çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığına yapılır.

Çalışma izni Türkiye ‘de 3 (üç) tür altında toplanmıştır. Bu türler süreli, süresiz ve bağımsız çalışma iznidir.

Bu türler süreli, süresiz ve bağımsız çalışma iznidir.

-Süreli çalışma izni:
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler istihdama ilişkin SEKTÖREL ve Ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilecektir.

Bakanlık, süreli çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletilebilir veya daraltılabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını Çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı iş yeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği iş verenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl “ Kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir.

-SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “Sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Sekiz yıl koşulu değerlen dirilerken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, Yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca. Süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Bakanlığa bilgi verilir.

-BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ:
Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir.
İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.
Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri yine ikametten sayılır.
Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.
Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.
Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.
Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2\8\2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1.Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
2.iş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
3.Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerine 2.ci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise,1.ci ve 2.cni maddeler uygulanmayacaktır.
4.izin isteyen şirket ortağı yabancının,40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
5.İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı.
b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı.
c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı.
d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (satış elamanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde)çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
e. Turizm-Animasyon, organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlar da çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan KÜLTÜR VE TURİZM Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve iş yerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
7.Eğlence sektörünün ve Turizm-Animasyon işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. Vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota uygulanmayacaktır.
8.türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1.ci ve 2.ci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
9.ileri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel müdürlük makamınca verilecek onay üzerine 1.ci ve 2.ci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
10.Özellik Arz eden Doğrudan yabancı yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1.ci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Çalışma İzni Başvurunuz için büromuz ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

Avukat Fatmanur Toprak SAYGINER

HOW TO APPLY RESIDENCE PERMIT IN TURKEY (IKAMET TEZKERESI – OTURMA İZNİ IN TURKISH LANGUAGE)
If you are a foreigner who would like residence in Turkey, you must apply for a residence permit (“ikamet tezkeresi”or “oturma izni” in Turkish language) before expiry date of your Turkey visa or visa exemption period.
According to the Law on Residence and Travels of Foreigners, it is a must to make such application without taking any employment. When calculating your length of legal stay in Turkey, it is taken into consideration whether you have stayed more than 90 days within the last 180 days as from your legal entry into Turkey.
Residence permit applications has to be submitted to Foreigners Department of the District Security Department of your prospective location of residence.
Required documents vary depending on the type of Residence Permit you would like to apply for.
Type of residence permit is determined based on your purpose of stay in turkey and in some cases, type of your turkey visa.
You might have come to Turkey for holiday, education , spouse visit ,business meeting , hands-on training, domestic work or any other purpose . It is possible for you to obtain a definite or indefinite leave to remain. For the first, you can obtain a 6 month or 1 year residence permit in general, varying from country to country of your origin .
There are 28 types of residence permit on the official web site of the foreigners‘ department of general directorate of security . Your supporting documents will be determined by us accordingly based on your purpose and status.
Besides, bilateral agreements being in force by and between Turkey and your country of origin ,and your criminal records will be considered. Therefore required supporting documents, residence permit fee payable, type of petition to be typed on your behalf, and duration of residence permit will also differ accordingly.

We highly suggest you not to attach importance to “out -of -date lists of documents” published by consultancy companies on web, because lists of required documents differ according to your specific status.
Otherwise, out -date lists of documents may cause you having trouble with your application, even its refusal.

GENERAL LİST OF REQURIED DOCUMENTS FOR TURKISH RESIDENCE PERMIT APPLICATIONS
(some additional documents will be added to the list upon analysis of your personal statue.)
 Notarized power of attorney (if application will be made in your absence)
 Your original passport + copies of its photo page and processed pages showing your entrances and exits.
 6 (six) passport photos with white background.
 Application form and petition.
 Residence permit book fee of TRY 55.00 (some USD 20) + a fee to be determined based on your country of origin (average USD 20.00 for 6 months)
 An evidence of your address in Turkey (if you stay with a friend \ relative of Turkish citizen; her\his notarized letter of sponsorship will be required. On the other hand, a notarized tenancy agreement will be required. if you will rent a flat or a copy of title deed (property deed) if you will stay at your own flat.
 Evidence of your status (student certificate for students, letter of traineeship for trainees, a letter from relevant federation for sports persons a letter from your employer for employees)
 An evidence showing you have enough savings required amount of money to show may differ based on length of residence permit. however, you will need to prove that you hold USD 500 in your bank account for each month (e. g. USD 3000 for a 6 -month residence permit ) or a foreign exchange conversion receipt from a bank in Turkey, which shows that you have exchanged required amount of foreign Exchange into Turkish Lira.
 Foreigner’s tax identity number (you must have a foreigner’s tax identity number for residence permit application. If you do not have, we can help you obtain it.)

 If any , copy of your spouse’s residence permit in Turkey .

 If you previously held a residence permit in Turkey, copies of its processed pages .

 According to the new regulations that have been in force since May 2014, foreigners have to take out a health insurance policy. For this we help you do so .

 DASK (Turkish catastrophe insurance pool ) insurance policy of the flat where you will stay .

Even if your residence permit application is made by us in your absence, residence permit will be given by Security Department to the applicant only against her\his signature as required by rules .

If you need to go out of Turkey before issue of your residence permit , you will need to have a travel card issued by Security department, which is also covered by our service.

FOR EXTENSION OF YOUR RESIDENCE PERMIT TURKEY ;
Your residence permit will be issued for particular period and expiry date will be specified on residence permit in Turkey. You must apply for extension no later than 15 days before expiry date. If you fail to do so, it may cause you being subject to a higher fee. Extension will be processed on your residence permit.

You can apply for an extension maximum four times.

STEPS:

Firstly, you should contact your lawyer in order for her\his to assess your personal status. Afterwards, you will need to complete the info Form to be e-mailed to you. After you complete and return the info form and make the payment to the lawyer, your appointment will be booked first.

Your specific list of required documents will be sent to you upon booking of appointment. Other necessary transactions are carried out by your lawyer in the meantime. On the appointment date, you will submit your papers in accompany with us. Residence permit book fee and residence permit fee are paid by us to relevant authorities and receipts will be shared with you.

Processing time is average two weeks. However, it might take up to 6 months depending on workload of Security Department.
Our residence permit application service fee is USD 800 (EXCLUDING expenses) for application in Istanbul and USD 400 for applications outside ISTANBUL (service fee not including accompaniment.)

Feel free to contact us for professional support.

Berat SAYGINER | GSM: 00 90 535 262 63 95 | bsayginer@gmail.com

Law Office Of Fatmanur Toprak Sayginer | Lawyer in Turkey

 

Oturma İzni (İkamet Tezkeresi, Residence Permit Turkey)
*** Duyuru: Oturma izni randevusu alırken artık ilçelerde hizmet veren Göç idaresi Çalışma Grup Başkanlıkları’ndan randevu alınmaktadır.
*** Duyuru: Oturma izninde yeni düzenleme il 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başvuru prosedürü tamamıyla değişmiştir. Başvurular il Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır.

Türk vatandaşı olmayıp da Türkiye’de oturmak istiyorsanız, vize süresi veya vize muafiyet süresi içinde Oturma izni (Residence permit Turkey ) için başvuru yapmanız gerekmektedir. (Yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkında) kanun’a göre Türkiye’de kanuni kalış süreniz hesap edilirken, giriş tarihinden itibaren geriye doğru 180 gün içinde 90 günü aşmamış olma koşulu uygulanır.
Gerekli belgeler başvuruda bulunacağımız oturma izninin türüne göre değişiklik göstermektedir.
Oturma izni / ikamet tezkeresi (residence permit turkey ) türleri kişinin Türkiye’de bulunma amacına ve kimi durumlarda vize türüne göre belirlenmektedir. Türkiye’ye sadece turistik amaçla, eğitim amacıyla, eşi ziyaret etmek için, iş görüşmesi gerçekleştirmek için, staj amacıyla, ev hizmetlerinde çalışmak için veya başka sebeplerle gelmiş olabilirsiniz. Oturma izninizi süreli veya süresiz biçimde alma hakkınız bulunabilmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte genellikle ilk seferde 6 ay veya 1 yıllık oturma izni sahibi olabilirsiniz. İstanbul ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün resmi web sitelerinde 28 çeşit oturma izni türü belirlenmiştir. İşte dosyanızda bulunması gereken evraklar da bu amaçları ve durumunuzu ispatlamanıza yönelik olacaktır.

Ayrıca hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre, ülkeniz ile Türkiye arasında yapılmış ikili anlaşmalara, adli sistemdeki kaydınıza bakılmasını gerektirmektedir. Buna göre yine gerekli belgeler, ödenecek harç, yazılacak dilekçe formatı ve ikamet izninin süresi değişiklik gösterecektir.
Danışmanlık sitelerince yayınlanan, güncelliğini yitirmiş ve basmakalıp evrak listelerine aldanmamanızı telkin etmemde fayda var. Şahsi durumunuza göre bu evraklar değişiklik arz edebilmektedir.

OTURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 İŞLEM VEKALET İLE YAPILACAKSA NOTERDEN ONAYLI VEKALETNAME.
 Pasaportun aslı ve fotoğraflı sayfa giriş çıkışlarını gösterir. Damgaların bulunduğu sayfaların fotokopisi.
 6 adet beyaz fonda çekilmiş pasaport ölçüsünde vesikalık fotoğraf.
 Başvuru formu ve Dilekçe.

58.50 TL Cüzdan bedeli ve ülkenize göre belirlenen harç (1 yıl için ortalama 80 USD)
 Adresinizi gösterir evrak.
 Geçiminizi nasıl sağladığınıza ilişkin belge (Öğrenciler için öğrencilik belgesi, stajyer için staj belgesi, spor için federasyondan alınacak yazı, çalışma amaçlı ikamette işverenin antetli kağıdına yazılacak dilekçe )
 Yeterli birikiminiz olduğuna ilişkin belge (ikamet izninin süresine göre göstermeniz gereken ücret değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak 6 aylık oturma izni için her ay için 500 USD
doların, Toplamda ise 3000 doların banka hesabınızda bulunması veya bu miktarda Döviz
bozdurma belgenizin olması beklenir.)
 Yabancı vergi kimlik numarasına sahip değilseniz edinmeniz sağlanır.
 Eşinizin de oturma izni varsa fotokopisi
 Önceden ikamet tezkeresi sahibi olduysanız, işlem görmüş sayfaların fotokopisi
 Mayıs 2014 itibariyle mevzuata dahil olan yeni düzenlemelere göre yabancıların oturma
izni başvurusunda kanuni koşullara uygun sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigortanın yaptırılması konusunda avukatınız yine yardımcı olmaktadır.

Bu belgeler genel olarak her tür oturum izninde gerekli belgelerdir. Bunun dışında durumunuzun analiz edilmesi ve ihtiyaç duyacağınız belgelerin elden geçirilerek size özel hukuki dilekçe yazılması ve başvuru merkezinde isteğe bağlı olarak size eşlik sağlanması da sağladığımız hizmet kapsamındadır.

İşlemleriniz vekaletname ile gerçekleştirilirse dahi oturma izni (Residence permit Turkey ) ilgili makam yalnızca başvuru sahibine ve imza karşılığında verilecektir.

İlgili kart belirtilen adrese PTT kanlıyla gönderilir. Yurt dışına çıkmanız gerekiyorsa biz de elden tebliğ alabiliriz.

Oturma izni (residence permit Turkey ) süresini uzatmak için;
Oturum izniniz belirli bir süre için geçerli olmak üzere düzenlenmiş olup bu tarih oturma izninizin (residence permit Turkey ) üzerinde de belirtilmiştir. İşte bu son geçerlilik tarihinden 2 ay öncesine kadar uzatmak için başvuruda bulunmanız gerekir. Uzatma işlemi sahip olduğunuz belge üzerinde yapılacaktır. İşlemi gerekli sürede yapmamanız ceza almanıza , sicilinizin kirlenmesine ve yüksek harca tabi olmanıza neden olabilir!

Uzatma işlemi 4 (dört) defadan fazla gerçekleştirilemez.

Başvuru sonrasında Türkiye dışına seyahat gerçekleştirmeniz gerekirse buna ilişkin seyahat kartı yerine geçecek evrak düzenletmeniz gerekmektedir. Bu işlem de hizmet kapsamına dahildir.

İŞ AKIŞI:
Öncelikle avukatınız ile iletişime geçerek durumunuzun değerlendirilmesini sağlamalısınız. Sonrasında mail adresinize gelecek ön bilgi formunu doldurmalısınız. Ücretin ödenmesi ile öncelikle randevunuz alınacaktır.

Randevu tarihi belirlendikten sonra gerekli belgeler tarafınıza bildirilir. Diğer gerekli işlemler bu sırada avukat tarafından yerine getirilir. Başvuru gününde avukatınız eşliğinde evrak teslimi yapılır, sizin olmanıza gerek kalmadan ilgili resmi kurumlara cüzdan bedeli ve harç ödenerek masraf bilgisi için makbuzlar tarafınızla paylaşılır.

Göç idaresinin çalışma yoğunluğuna göre başvuru tarihinden itibaren ortalama 2 hafta içerinde sonuç alınır.

(Masraf hariç) hizmet bedeli İstanbul içi 800 USD , İstanbul dışı ( eşlik kapsamayan danışmanlık ücreti ) 500 USD ‘dir .

Ofiste 1 görüşmelik danışmanlık ücreti 350 TL ‘dir.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner | www.fatmanurtoprak.com

İKAMET İZNİ, OTURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
sayfa ile işlem gören sayfalar)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile
bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/
imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
2. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
2 / 14
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı
Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.
3. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER
Kalış Nedeni
3.1.Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey
araştırması yapacaklar için)
 Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
3.2.Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)
3.3.Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli
görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep
edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil
gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]
3.4.Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini
gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
3.5.Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan
programlar)
 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
3.6.Turizm amaçlı kalacaklar
 İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
3 / 14
3.7.Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
 Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
o Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması
halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur
olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
o Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli
olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
3.8.Tedavi görecekler
 Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının
yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir
hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)
3.9.İdari makamların talebi
 İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı
kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
3.10. Adli makamların talebi
 Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
3.11. Adli makamların kararı
 Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
3.12. Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
3.13. Anlaşmalar çerçevesinde eğitim
 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
4 / 14
3.14. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı
ve mühürlü/kaşeli belge)
3.15. Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın
süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)
3.16. İdari makamların kararı
 İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
4. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
sayfa ile işlem gören sayfalar)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı
veya imzalı, kaşeli belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı
ve mühürlü/kaşeli belge)
5 / 14
5. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR
Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına
girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan
sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Öğrencilik belgeleri, öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır.
Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik
haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde
en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.
İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için
öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca
Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa
dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.
Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız
diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.
Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyseniz öğrenci
ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine
başvurmanız gerekmektedir.
İkamet izni süreniz içinde; (1) aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz
veya (2) aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde
kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20
iş günü içinde bildiriniz.
Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni
üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz
gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü
tarafından sonuçlandırılır.
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz
gerekmektedir.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz
gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
6 / 14
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı
Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.
Kalış Nedeni
5.1.İlkokul (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.2.Ortaokul (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.3.Lise (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.4.Askeri Liseler (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.5.MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve
konsolosluk okulları) (harca tabi)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.6.Ön lisans (2 yıl)
 Ortak Belgeler
7 / 14
5.7.Lisans (4 yıl)
 Ortak Belgeler
5.8.Lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)
 Ortak Belgeler
5.9.Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)
 Ortak Belgeler
5.10. Harp okulları (4 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.11. Yüksek Lisans (2 yıl)
 Ortak Belgeler
5.12. Doktora (3 yıl)
 Ortak Belgeler
5.13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl)
 TUS kapsamında olunduğuna dair belge
5.14. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl)
 DUS kapsamında olunduğuna dair belge
5.15. Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)
 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair
kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)
5.16. Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
5.17. Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
6. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
6.1.En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
8 / 14
 En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve
fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri alınır. Ayrıca başvuruda Son 8
yılda giriş-çıkış için kullanılan tüm pasaportların işlem gören sayfalarının fotokopilerinin de teslim
edilmesi gerekmektedir.)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri (varsa asıllarının ibraz edilmesi)
 Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarından alınabilir)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
belge
 Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir. (Ülkesine
giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz
edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)
(Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep
etmenizde yarar bulunmaktadır)
 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge)
 Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge
o En az 1 yıl süreli özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet
izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat
yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
7. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ AÇIKLAMALAR
Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı
kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası
yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz
gerekmektedir.
9 / 14
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz
gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde
söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.
8. AİLE İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
sayfa ile işlem gören sayfalar)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile
işlem gören sayfaları)
10 / 14
 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi
kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
belge
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini
kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline
karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır
ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk
onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge)
9. AİLE İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
11 / 14
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde
söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.
Başvuranın Yakınlığı
9.1.Destekleyicinin Eşi
Kendisinden;
 Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı
fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk
onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Ortak Belgeler
9.2.Destekleyicinin Ergin Olmayan Çocuğu
Kendisinden;
 Ortak Belgeler
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir)
durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu
belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya
bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
12 / 14
 Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Doğum belgesi [Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba
tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir]
9.3.Destekleyicinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu
Kendisinden;
 Ortak Belgeler
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir)
durumlarında muvafakat beyanı ]Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu
belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya
bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Doğum belgesi [Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba
tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
9.4.Destekleyicinin Eşinin Ergin Olmayan Çocuğu
Kendisinden;
 Ortak Belgeler
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir)
durumlarında muvafakat beyanı [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
13 / 14
olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu
belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya
bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi [Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba
tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı
fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk
onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
9.5.Destekleyicinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu
Kendisinden;
 Ortak Belgeler
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir)
durumlarında muvafakat beyanı (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu
belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya
bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 Boşanma halinde çocuğun velayet belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 Doğum belgesi (Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba
tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve
Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
14 / 14
 Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların) onaylı
fotokopisi [Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühülü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolouk
onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]

Detaylı bilgi ve danışmanlık desteği için lütfen randevu alınız.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner

Ceza yargılaması soruşturma aşaması ile başlamaktadır. Soruşturma aşaması Cumhuriyet Savcısının ve kolluk kuvvetlerinin ilgili şikayet yahut suç duyurusu üzerine delil toplama, araştırma, isnad edilen hukuka aykırı fiil ile suçu işlediği iddia edilen fail ile aradaki illiyet bağının var olup olmadığının araştırılmasını kapsamaktadır.

Soruşturma aşaması ise şikayete tabi suçlar yahut re’sen araştırılacak suçlar bakımından farklılık göstermektedir. Şikayete tabi suçlarda 6 aylık zamanaşımı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde suçtan zarar görenin polis, jandarma gibi kolluk kuvvetleri yahut C. Savcılığı aracılığıyla şikayetçi olduğunu bildirmemesi durumunda söz konusu şikayet süresi dolduğundan işlendiği beyan edilen suç kovuşturulamaz hale gelmektedir. Suç duyurusu ise ihbar anlamına gelmekle birlikte mağdur yahut 3. kişilerce de yapılabilmektedir.

Cumhuriyet Savcısı şikayet yahut suç durusu ile başlayan soruşturma aşamasını yürütmektedir. Bu bağlamda delillere adli bakımdan astı konumunda bulunan kolluk ile erişir, araştırmaları tamamlar ve hukuka uygun talep ve isteklerin araştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edebilir, işlem yapılması talimatını verebilir.

Cumhuriyet savcısının adli olayın soruşturması ile ilgili delilleri toplaması durumunda iddianame düzenlemesi gerekmektedir. Düzenlenen iddianame görevli ve yetkili ceza mahkemesine tevdii edilir. Ceza mahkemesinin söz konusu iddianameyi Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca incelemesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda on beş günlük süre içerisinde iddianame kabul edilir yahut eksikliklerin tamamlanması için C. Savcılığına geri iade edilir. Eksikliklerin tamamlanması ile iddianame kabul edilir ve ceza davası açılmış olur. Aradaki inceleme süresinde ise ceza davası teknik olarak açılmamış sayılmaktadır. Diğer bir deyişle ceza davası(kovuşturma aşaması) iddianamenin kabulü ile başlamaktadır.

C. Savcısı iddianame düzenlemeksizin soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilmektedir. Bu durumda toplanan deliller ve yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli(suçun faili) hakkında ceza davası açılmasına yetecek bulguların olmadığına kanaat getirilmektedir. C. Savcısının kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile ceza davası açılmaksızın ilgili şikayet veya suç duyurusuna son verilmektedir. Verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı şikayetçinin, mağdurun yahut suç duyurusunda bulunan 3. kişinin itiraz hakkı mahfuzdur.

Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz üzere ceza davaları hukuk davalarının aksine kişilerin bireysel iradesiyle açılamamaktadır. Bu nedenle ister mağdur konumunda bulunan şikayetçi, isterse fail konumunda bulunan şüpheli yargılamanın temeli olarak soruşturma aşamasını almalı ve soruşturma aşamasından Yargıtay aşamasına kadar sürecin dikkatli olarak takibini yürütmelidir. Zira ceza yargılaması neticesinde ortaya çıkan sonuç hukuk mahkemesi kararlarından kimi zaman daha ağır niteliktedir.

Ceza davalarınız için Hukuk Büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Fatmanur Toprak Saygıner | Ceza Avukatı