İcra ve İflas Dairesi

Görevleri: Kişilerin alacağını devlet icra organı aracılığıyla tahsil etmek ve Hukuk Mahkemeleri ilamlarının infazını yapmak.

Görev Yapan Kişiler
– İcra ve İflas Müdürü
– İcra ve İflas Müdür Yardımcısı
– Zabıt Kâtipleri (İcra / Haciz Memuru)

İcra ve İflas Müdürünün Görevleri
– İcra Müdür Yardımcıları ve zabıt kâtipleri arasındaki iş bölümünü yapmak.
– Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek.
– Birinci sicil amiri olarak, icra müdür yardımcılarının ve zabıt kâtiplerinin sicilini doldurmak.
– Harcın hesaplanması ve tahsiline ilişkin işlemleri yapmak.
– Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyaların uygun yerde muhafazasını sağlamak.
– Dosyalara ilişkin talepler hakkında karar vermek.
– İcra dairesinin kasa hesabının tutulması.
– Haciz ve satış işlemlerini yapmak.
– Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılığınca istenen dosyaları havale etmek.

İcra ve İflas Müdür Yardımcısı
– İş bölümü gereğince verilen işleri yerine getirmek.
– Dosyaların UYAP sistemine kaydının yapılması.
– İş bölümü gereği yetkilendirilmiş ise dosyalara ilişkin talepler hakkında karar vermek.
– Zabıt kâtiplerine verilen işlerin kontrolünü yapmak.
– İş bölümü gereğince gerekli harçların hesaplanarak tahsilini yapmak.
– Mahkemelerle yazışmaları yapmak.
– İş bölümü gereği yetkilendirilmiş ise haciz ve satış işlemlerini yapmak.

Zabıt Kâtiplerinin Görevleri
– İş bölümü gereğince verilen işleri yerine getirmek.
– Tebligatları ve gelen evrakları dosyalarına takmak ve işlemek.
– Dosyalarda verilen kararlara uygun yazışmaları yapmak ve bunlara ilişkin posta işlemlerini yerine getirmek.
– Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılığınca istenen dosyaları müdüre sunmak.
– İcra müdürünce verilecek yetki gereği haciz ve satış işlemlerini yapmak buna ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli işlemleri yapmak.
– İcra müdür ve icra müdür yardımcıları tarafından verilen diğer işlemleri yapmak.

İşler
– Alacakların tahsili,
o Genel haciz yoluyla takip
– İlamlı takip
– İlamsız takip
o Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
o İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip
o İflas yoluyla takip
– Çocuk teslimi,
– Taşınmaz tahliyesi,
– Menkul ve gayrimenkul teslimi,
– İflas ve konkordato işlemleri,
– İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının infazı,
– Kanunun verdiği diğer görevler.

İş Akışı
– Başvuru (Takip Talebi)
o Alacaklı veya alacaklı vekili tarafından matbu örnek 1 doldurulmak suretiyle icra müdürlüğüne başvuru.
– Kabul İşlemleri (Havale, Harç – Masraf Alımı, Dosya açımı, vb.)
o İcra müdürü veya müdür yardımcısı tarafından kabul edilen
takip talebine ilişkin gerekli harç ve masraflar alınarak UYAP sistemindeki esasa dosyanın kaydının yapılması.
– Ödeme Emri Düzenlenmesi
o Takip talebinin içeriğine göre icra müdür veya yardımcıları tarafından uygun ödeme emrinin düzenlenmesi.
– Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğ Edilmesi
o Düzenlenen ödeme emrinin borçluya Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderilmesi.
– Ödeme Emrine İtiraz
o Genel haciz yoluyla yapılan takiplerde borca ve yetkiye itiraz icra müdürlüğüne, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde borca,yetkiye ve imzaya itiraz ise icra hukuk mahkemesine yapılır.
o İtiraz halinde icra hukuk mahkemesine dosyanın gönderilmesi.
o İtiraz edilmemesi halinde infaz işlemlerinin yapılması (İtiraz edilmemesi durumunda takip kesinleşir).
– Ödeme
o Ödeme emrine göre asıl alacak, işlemiş faiz, icra vekalet ücreti, gerekli harç ve masraflar hesaplanarak borçludan tahsil edilerek dosya infaz edilmiş olarak işlemden kaldırılır.
– Haciz (ödememe durumunda): Borç, borçlu tarafından ödeme emrinde belirtilen süre içinde ödenmediği taktirde, alacaklı veya vekilinin talebine bağlı olarak, borçlunun borca yetecek miktardaki taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına devlet aracılığı ile (icra dairesi tarafından) el konulması.
– Satış
o Hacizden sonra borç ödenmediği takdirde alacaklı veya vekilinin süresi içinde yapacakları talebe bağlı olarak haczedilmiş olan malların ve hakların satışının yapılması.

Fatmanur Toprak Saygıner / K. Maraş Avukat

 

02.03.2016
Whatsapp
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Fatmanur TOPRAK SAYGINER
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?